Bảng hiệu alu Long Thành

Tác giả: Nguyễn Gia Phát